วันศุกร์ที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2554

แผนการจัดกิจกรมการเรียนรู้


แผนการจัดกิจกรมการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา
ภาคเรียนที่  2   ปีการศึกษา  2553
หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551แผนการเรียนรู้รายวิชา      ปฐมนิเทศนักศึกษา          ระดับประถมศึกษา (เทียบโอน ป.๔)
ครั้งที่ ๑  ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอแม่ใจ  จังหวัดพะเยา
******************************
ปฐมนิเทศนักศึกษา หลักสูตร ๒๕๔๔ และ ๒๕๕๑
ขอบข่ายเนื้อหา
๑. แนะนำสถานศึกษา
๒.รูปแบบลักษณะการเรียน การวัดผลประเมินผล
๓. การทำกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต
๔. แจกปฏิทินการจัดการเรียนรู้/คู่มือนักศึกษา
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
เมื่อศึกษาบทเรียนจบแล้ว  นักศึกษาจะสามารถ
๑. นักศึกษาทราบและเข้าใจรายละเอียดโครงสร้างหลักสูตร / การทำกิจกรรพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างถูกต้อง
๒. รู้จักและเข้าบทบาทหน้าที่ของตน
๓. นักศึกษารู้จักและมีทัศนคติที่ดีต่อสถานศึกษาและบุคลากรได้
สื่อการเรียนการสอน
๑. คู่มือนักศึกษา / ปฏิทินการเรียนรู้
๒. สื่อประกอบการบรรยาย
๓. แบบประเมิน
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้
งาน /กิจกรรม
ที่มอบหมาย
วัดผลประเมินผล
บทบาทครู
บทบาทผู้เรียน
-  นัดพบกลุ่มผู้เรียน เพื่อชี้แจงรายละเอียด  โครงสร้างหลักสูตร 2551  เนื้อหารายวิชาที่ลงทะเบียน วิธีเรียน  หลักฐานการเรียนรู้  การทำกพช.  การวัดและ ประเมินผล  เพื่อให้ผู้เรียนทำความเข้าใจก่อนการเข้ารับการปฐมนิเทศ
-  จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนรู้จักและคุ้นเคยกันมากขึ้นภายใน กศน.ตำบลและรู้จักครูผู้สอน
-  ครูและผู้เรียนหารือและสรุปข้อตกลงในการเรียนการสอนของ กศน.ตำบล ภาคเรียน 2 / 2553
-  ครูชี้แจงช่องทางการติดต่อสื่อสารระหว่างครูกับผู้เรียนและสถานศึกษา 
๑. ลงทะเบียนกิจกรรมปฐมนิเทศ ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๓
๒. รับฟังการบรรยายจากสถานศึกษา
๓. พบครูประจำกลุ่ม/ครูศรช.ของแต่ละตำบล นัดหมายการทำกิจกรรมและรับปฏิทินการเรียนรู้ของแต่ละระดับชั้น
๔. ทำแบบประเมินถามความพึงพอใจ
- นัดพบกลุ่มครั้งที่ ๒
๑.  การมีส่วนร่วมในการร่วมกิจกรรม
๒. แบบประเมินความพึงพอใจแผนการจัดกิจกรรมเรียนรู้ รายวิชา ภาษาต่างประเทศ พต ๑๑๐๐๑  (๓ หน่วยกิจ) ระดับประถมศึกษา (เทียบโอน ป ๔)
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอแม่ใจ  จังหวัดพะเยา
ครั้งที่ ๒ วันที่.....................................................................สถานที่พบกลุ่ม......................................................      
******************************
ขอบข่ายเนื้อหา
บทที่    การทักทายและการตอบรับคำทักทาย (Greeting)
                - คำศัพท์ที่ควรทราบ
- การทักทายในช่วงเวลาต่าง ๆ
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการทักทายและการตอบรับคำทักทายในสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจำวันและสามารถนำไปใช้ได้อย่างถูกต้องเหมาะสมตามหลักภาษาและวัฒนธรรม
สื่อการเรียน
๑.ใบงาน / แบบทดสอบย่อย
๒.ใบความรู้
๓.บันทึกผลการเรียน
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้
งานที่มอบหมาย
วัดผลประเมินผล
บทบาทครู
บทบาทผู้เรียน
๑.ครูศึกษาเนื้อหา คำศัพท์ของการใช้ภาษาอังกฤษในการทักทายและการตอบรับการทักทาย
๒.ร่วมกับผู้เรียนจัดแบ่งเนื้อหารายวิชาวิเคราะห์ความยากง่าย กำหนดหลักฐานการเรียนรู้และจัดกิจกรรมการเรียนรู้
๓.จัดทำแผนการเรียนรู้รายวิชา
๔.ครูทำความเข้าใจในรายวิชาภาษาต่างประเทศแล้วสามารถจัดกรรมการเรียนรู้
๑.ร่วมกับครูศึกษาเนื้อหารายวิชาและศึกษาคำศัพท์เกี่ยวกับการทักทาย
๒.ร่วมกับครูวางแผนจัดการแบ่งเนื้อหาร่วมกันวิเคราะห์ความยากง่ายรับทราบปฏิทินการเรียนรู้ หลักฐานการเรียนรู้ที่ต้องส่ง
๓.ผู้เรียนวิเคราะห์สถานการณ์และสรุปความหมายและความสำคัญของการเรียนรู้ บันทึกไว้ในสมุด
๔.ทำแบบฝึกหัดท้ายบทมาส่งในครั้งต่อไป
แบบฝึกหัดที่ ๑

แบบฝึกหัดที่ ๑
(๕ คะแนน)
บันทึกผลหลังการสอน
ผลการสอน
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ปัญหา/อุปสรรค
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ลงชื่อ…………..………………………………
( ……………………………………….. )
วันที่……เดือน……………………….พ.ศ…………..

ข้อเสนอแนะของหัวหน้าสถานศึกษาหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ลงชื่อ………….……..………………………..
(…………………………………………)
ตำแหน่ง……………………………………………………..
วันที่…………เดือน…………………………พ.ศ…………


แผนการจัดกิจกรรมเรียนรู้  รายวิชา ภาษาต่างประเทศ  พต ๑๑๐๐๑  (๓ หน่วยกิจ)   ระดับประถมศึกษา (เทียบโอน ป ๔)
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอแม่ใจ  จังหวัดพะเยา
ครั้งที่ ๓ วันที่.....................................................................สถานที่พบกลุ่ม......................................................      
******************************
ขอบข่ายเนื้อหา
เรื่องที่ 2 การทักทายบุคคลเมื่อพบกันครั้งแรก
เรื่องที่ 3 การทักทายบุคคลที่รู้จักกันมาก่อน
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการทักทายและการตอบรับคำทักทายในสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจำวันและสามารถนำไปใช้ได้อย่างถูกต้องเหมาะสมตามหลักภาษาและวัฒนธรรม
สื่อการเรียน
๑.ใบงาน / แบบทดสอบย่อย
๒.ใบความรู้
๓. หนังสือแบบเรียน
๔.บันทึกผลการเรียน
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้
งานที่มอบหมาย
วัดผลประเมินผล
บทบาทครู
บทบาทผู้เรียน
๑. ครูจัดเตรียมสื่อการเรียนรู้ศึกษาแผนการจัดการเรียนรู้ก่อนพบกลุ่ม
๒. ครูทบทวนบทเรียนจากการพบกลุ่มครั้งที่แล้วและงานที่มอบหมาย
๓. ครูนำนักศึกษาเข้าสู่บทเรียน และคำศัพท์พื้นฐาน เกี่ยวกับการทักทายเบื้องต้น
๔. ยกตัวอย่างสถานการณ์การทักทายเมื่อพบกันครั้งแรก
๕. ครูยกตัวอย่างประโยคสนทนา และให้ผู้เรียนจับคู่ฝึกการสนทนาเรื่องการทักทาย
๑.  ผู้เรียนนำเสนอเรื่องที่ค้นคว้า
๒.  ผู้เรียนออกเสียงและประสมคำเป็นภาษาอังกฤษที่ถูกต้องความหมายตามที่ตนเข้าใจ
๓.  ฝึกอ่าน ฟัง เขียน และการใช้คำศัพท์
แบบฝึกหัดที่ ๒
แบบฝึกหัดที่ ๓

- แบบฝึกหัดที่ ๒
และ ๓ (๕ คะแนน)
- การนำเสนอ
(๕ คะแนน)บันทึกผลหลังการสอน
ผลการสอน
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ปัญหา/อุปสรรค
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ลงชื่อ…………..………………………………
( ……………………………………….. )
วันที่……เดือน……………………….พ.ศ…………..

ข้อเสนอแนะของหัวหน้าสถานศึกษาหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ลงชื่อ………….……..………………………..
(…………………………………………)
ตำแหน่ง……………………………………………………..
วันที่…………เดือน…………………………พ.ศ…………


แผนการจัดกิจกรรมเรียนรู้  รายวิชา ภาษาต่างประเทศ  พต ๑๑๐๐๑  (๓ หน่วยกิจ)   ระดับประถมศึกษา (เทียบโอน ป ๔)
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอแม่ใจ  จังหวัดพะเยา
ครั้งที่ ๔ วันที่.....................................................................สถานที่พบกลุ่ม......................................................      
******************************
ขอบข่ายเนื้อหา
บทที่ ๒   การแนะนำตนเองและผู้อื่น(Introducing oneself and others)
การแนะนำตนเอง (Introducing oneself)
๑. การแนะนำตนเองอย่างเป็นทางการ
๒. การแนะนำตนเองอย่างไม่เป็นทางการ
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง          
                ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ สามารถพูดแนะนำตนเอง  ผู้อื่น และตอบรับได้อย่างถูกต้องตามหลักภาษาและวัฒนธรรมเจ้าของภาษา
สื่อการเรียน
๑.ใบงาน / แบบทดสอบย่อย
๒.ใบความรู้
๓. หนังสือแบบเรียน
๔.บันทึกผลการเรียน
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้
งานที่มอบหมาย
วัดผลประเมินผล
บทบาทครู
บทบาทผู้เรียน
๑.ครูจัดเตรียมสื่อการเรียนรู้ศึกษาแผนการจัดการเรียนรู้ก่อนพบกลุ่ม
๒. ครูนำนักศึกษาเข้าสู่บทเรียน และคำศัพท์พื้นฐาน เกี่ยวกับการแนะนำตนเองอย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการ
๓. ครูยกตัวอย่างการแนะนำตนเองอย่างเป็นทางการ และไม่เป็นทางการ
๔.ครูฝึกการสนทนาเรื่องการทักทายโดยให้นักศึกษาแบ่งเป็นกลุ่มเพื่อฝึกกาออกเสียง
๕. ให้แต่ละกลุ่มแนะนำตัวเองและเพื่อนในกลุ่มทั้งแบบเป็นทางการและไม่เป็นทางการให้เพื่อนๆในชั้นเรียนฟัง
๑.ผู้เรียนรวมกลุ่มค้นคว้าคำศัพท์ต่างๆ ในบทเรียน
๒.ผู้เรียนฟังและออกเสียงประโยคที่เรียนให้ถูกต้อง
๓.ผู้เรียนฝึกแต่งประโยคการแนะนำตัวเอง
แบบฝึกหัดที่ ๔

แบบฝึกหัดที่ ๔
(๕ คะแนน)บันทึกผลหลังการสอน
ผลการสอน
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ปัญหา/อุปสรรค
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ลงชื่อ…………..………………………………
( ……………………………………….. )
วันที่……เดือน……………………….พ.ศ…………..

ข้อเสนอแนะของหัวหน้าสถานศึกษาหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ลงชื่อ………….……..………………………..
(…………………………………………)
ตำแหน่ง……………………………………………………..
วันที่…………เดือน…………………………พ.ศ…………

แผนการจัดกิจกรรมเรียนรู้  รายวิชา ภาษาต่างประเทศ  พต ๑๑๐๐๑  (๓ หน่วยกิจ)   ระดับประถมศึกษา (เทียบโอน ป ๔)
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอแม่ใจ  จังหวัดพะเยา
ครั้งที่ ๕ วันที่.....................................................................สถานที่พบกลุ่ม......................................................      
******************************
ขอบข่ายเนื้อหา
การแนะนำบุคคลอื่นให้รู้จักกัน (Introducing others)
๑.  การแนะนำบุคคลอื่นให้รู้จักกันอย่างเป็นทางการ
๒. การแนะนำบุคคลอื่นให้รู้จักกันอย่างไม่เป็นทางการ

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
                ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ สามารถพูดแนะนำตนเอง  ผู้อื่น และตอบรับได้อย่างถูกต้องตามหลักภาษาและวัฒนธรรมเจ้าของภาษา

สื่อการเรียน
๑.ใบงาน / แบบทดสอบย่อย
๒.ใบความรู้
๓. หนังสือแบบเรียน
๔.บันทึกผลการเรียน
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้
งานที่มอบหมาย
วัดผลประเมินผล
บทบาทครู
บทบาทผู้เรียน
๑. ครูทบทวนความรู้เดิม
๒. ครูนำนักศึกษาเข้าสู่บทเรียน และคำศัพท์พื้นฐาน ในบทเรียน
๓. ครูยกตัวอย่างการแนะนำบุคคลอื่นให้รู้จักกันอย่างเป็นทาง และไม่เป็นทางการ การตอบรับ
๔.ครูฝึกการสนทนาโดยให้นักศึกษาแบ่งเป็นกลุ่มเพื่อฝึกกาออกเสียง
๕. ให้แบ่งกลุ่มและให้แต่ละกลุ่มออกมานำเสนอให้เพื่อนฟัง

๑.ผู้เรียนรวมกลุ่มค้นคว้าคำศัพท์ต่างๆ ในบทเรียน
๒.ผู้เรียนฟังและออกเสียงประโยคที่เรียนให้ถูกต้อง
๓.ผู้เรียนฝึกแต่งประโยค
เรื่องการแนะนำบุคคลอื่นทั้งแบบเป็นทางการและไม่เป็นทางการ
คำศัพท์
๔.ทำแบบทดสอบย่อย
แบบฝึกหัดที่ ๕
แบบฝึกหัดที่ ๖
แบบฝึกหัดที่ ๗

แบบฝึกหัดที่ ๕-๗
(๕ คะแนน)


บันทึกผลหลังการสอน
ผลการสอน
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ปัญหา/อุปสรรค
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ลงชื่อ…………..………………………………
( ……………………………………….. )
วันที่……เดือน……………………….พ.ศ…………..

ข้อเสนอแนะของหัวหน้าสถานศึกษาหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ลงชื่อ………….……..………………………..
(…………………………………………)
ตำแหน่ง……………………………………………………..
วันที่…………เดือน…………………………พ.ศ…………


แผนการจัดกิจกรรมเรียนรู้  รายวิชา ภาษาต่างประเทศ  พต ๑๑๐๐๑  (๓ หน่วยกิจ)   ระดับประถมศึกษา (เทียบโอน ป ๔)
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอแม่ใจ  จังหวัดพะเยา
ครั้งที่ ๖ วันที่.....................................................................สถานที่พบกลุ่ม......................................................      
******************************
ขอบข่ายเนื้อหา
บทที่  ๓. การกล่าวลาและการตอบรับการกล่าวลา (Leave  Taking)
- การพูดกล่าวลาหลังการพูดคุยกันแล้ว
                - การพูดกล่าวลาก่อนการเดินทาง

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ สามารถพูดกล่าวลาและตอบรับการกล่าวลาได้อย่างถูกต้อง
สื่อการเรียน
๑.ใบงาน / แบบทดสอบย่อย
๒.ใบความรู้
๓. หนังสือแบบเรียน
๔.บันทึกผลการเรียน
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้
งานที่มอบหมาย
วัดผลประเมินผล
บทบาทครู
บทบาทผู้เรียน
๑.ครูจัดเตรียมสื่อการเรียนรู้ศึกษาแผนการจัดการเรียนรู้ก่อนพบกลุ่ม
๒. ครูนำนักศึกษาเข้าสู่บทเรียน และคำศัพท์พื้นฐาน
๓. ครูยกตัวอย่างประโยคหรือสำนวนที่ใช้พูดในการกล่าวลา การตอบรับ  ในแบบต่างๆ
๔.ครูแบ่งกลุ่มเพื่อฝึกการออกเสียงและให้ออกมาพูดโดยการสุ่ม

๑.อธิบายความแตกต่างระหว่าง สำนวนในการพูดลักษณะต่าง ๆ
๒.ความหมายของคำศัพท์หรือสำนวนในบทเรียน
๓.ทำแบบทดสอบ

แบบฝึกหัดที่  ๘แบบฝึกหัดที่  

แบบฝึกหัดที่ ๘-๙
(๕ คะแนน)
บันทึกผลหลังการสอน
ผลการสอน
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ปัญหา/อุปสรรค
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ลงชื่อ…………..………………………………
( ……………………………………….. )
วันที่……เดือน……………………….พ.ศ…………..

ข้อเสนอแนะของหัวหน้าสถานศึกษาหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ลงชื่อ………….……..………………………..
(…………………………………………)
ตำแหน่ง……………………………………………………..
วันที่…………เดือน…………………………พ.ศ…………

แผนการจัดกิจกรรมเรียนรู้  รายวิชา ภาษาต่างประเทศ  พต ๑๑๐๐๑  (๓ หน่วยกิจ)   ระดับประถมศึกษา (เทียบโอน ป ๔)ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอแม่ใจ  จังหวัดพะเยา
ครั้งที่ ๗ วันที่.....................................................................สถานที่พบกลุ่ม......................................................      
******************************
ขอบข่ายเนื้อหา
- การพูดกล่าวลาทางโทรศัพท์
- การพูดกล่าวลาหลังงานเลี้ยงเลิก
                - การพูดกล่าวลาก่อนเข้านอน

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ สามารถพูดกล่าวลาและตอบรับการกล่าวลาได้อย่างถูกต้อง
สื่อการเรียน
๑.ใบงาน / แบบทดสอบย่อย
๒.ใบความรู้
๓. หนังสือแบบเรียน
๔.บันทึกผลการเรียน
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้
งานที่มอบหมาย
วัดผลประเมินผล
บทบาทครู
บทบาทผู้เรียน
๑.ครูจัดเตรียมสื่อการเรียนรู้ศึกษาแผนการจัดการเรียนรู้ก่อนพบกลุ่ม
๒. ครูนำนักศึกษาเข้าสู่บทเรียน และคำศัพท์พื้นฐาน
๓. ครูยกตัวอย่างประโยคหรือสำนวนที่ใช้พูดใน การพูดกล่าวลาทางโทรศัพท์ งานเลี้ยงเลิก ก่อนเข้านอน
๔.ครูแบ่งกลุ่มเพื่อฝึกการออกเสียงและ ค้นคว้าข้อมูลจากเอกสารใบความรู้

๑ให้นักศึกษาหัดพูดและออกเสียงในการสนทนาทางโทรศัพท์ หลังจากที่พูดคุยธุระกันเสร็จแล้ว การกล่าวลาก่อนที่จะวางสายโทรศัพท์  มีคำพูดปิดท้าย/การกล่าวลาหลังงานเลี้ยงเลิก ก่อนเข้านอน การตอบรับ
๒.ทำใบงาน/แบบฝึกหัด
๓.แบ่งกลุ่มค้นคว้าเกี่ยวกับคำศัพท์และความหมายของสำนวนต่างๆ
แบบฝึกหัดที่ ๑๐
แบบฝึกหัดที่ ๑๑
แบบฝึกหัดที่ ๑๒

แบบฝึกหัดที่ ๑๐-๑๒
(๕ คะแนน)
บันทึกผลหลังการสอน
ผลการสอน
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ปัญหา/อุปสรรค
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ลงชื่อ…………..………………………………
( ……………………………………….. )
วันที่……เดือน……………………….พ.ศ…………..

ข้อเสนอแนะของหัวหน้าสถานศึกษาหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ลงชื่อ………….……..………………………..
(…………………………………………)
ตำแหน่ง……………………………………………………..
วันที่…………เดือน…………………………พ.ศ…………


แผนจัดกิจกรรมเรียนรู้  รายวิชา ภาษาต่างประเทศ (พต ๑๑๐๐๑)   ระดับประถมศึกษา (๓ หน่วยกิต)
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอแม่ใจ  จังหวัดพะเยา
ครั้งที่ ๘ วันที่.....................................................................สถานที่พบกลุ่ม......................................................      
******************************
ขอบข่ายเนื้อหา
มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการทักทายและการตอบรับคำทักทาย , การแนะนำตนเองและผู้อื่นให้รู้จักกัน , การกล่าวลาและการตอบรับการกล่าวลา ในสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจำวันและสามารถนำไปใช้ได้อย่างถูกต้องเหมาะสมตามหลักภาษาและวัฒนธรรม
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจเกี่ยวกับการฟัง พูด อ่าน เขียน เพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน
สื่อการเรียน
๑.ใบงาน / แบบทดสอบย่อย
๒.ใบความรู้
๓. หนังสือแบบเรียน
๔.บันทึกผลการเรียน
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้
งานที่มอบหมาย
วัดผลประเมินผล
บทบาทครู
บทบาทผู้เรียน
๑.ทบทวนเนื้อหาโดยสรุปทั้งหมดที่เรียนมาในแค่ละบทเรียน
๒.ให้แบ่งกลุ่มเขียนสรุปสำนวนหรือประโยคเกี่ยวกับสถานการณ์ต่าง ๆที่เรียนมากลุ่มละ สถานการณ์และให้แต่ละกลุ่มออกมานำเสนอ
๑.จดบันทึกทำความเข้าใจในหัวข้อที่ได้รับมอบหมายแต่ละกลุ่มที่ออกมานำเสนอ
๒.ทำแบบทดสอบ
จับคู่กลุ่มสนทนาหน้าชั้นเรียน ในบทที่ ๑-๓
ทดสอบย่อย        (๕ คะแนน)
การนำเสนอ
(๑๐ คะแนน)

บันทึกผลหลังการสอน
ผลการสอน
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ปัญหา/อุปสรรค
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ลงชื่อ…………..………………………………
( ……………………………………….. )
วันที่……เดือน……………………….พ.ศ…………..

ข้อเสนอแนะของหัวหน้าสถานศึกษาหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ลงชื่อ………….……..………………………..
(…………………………………………)
ตำแหน่ง……………………………………………………..
วันที่…………เดือน…………………………พ.ศ…………


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น